Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: mgops@zagorz.pl, lub pod nr telefonu: 13 46 23 373.

Dane są przetwarzane na podstawie art.23 w celu realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, a także w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w celu kontrolnym.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Wnioskodawcy poprzez złożony wniosek z załącznikami oraz  w drodze pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z rejestrów publicznych, w tym  z rejestru  PESEL,  o którym  mowa  w przepisach  o ewidencji  ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach  o systemie  informacji oświatowej, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.  

Dane dotyczące osób pobierających świadczenia, osób ubiegających się o świadczenia  oraz członków ich rodzin mogą być przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodzie weryfikacji prawa do świadczeń.

Minister właściwy do spraw rodziny przetwarza dane w zakresie adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu w celu przekazywania informacji  związanych z uprawnieniami dla rodzin.

Powyższe dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start bez rozpatrzenia.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MGOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest niezbędne w celu realizacji rządowego programu „Dobry start”. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny