Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Klauzula Informacyjna dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu

1.ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz,

- e-mail:  mgops@zagorz.pl,

- telefonicznie 13 46 23 373

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: grzesiek44@hotmail.com

2)  listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu z siedzibą ul. ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na MGOPS w Zagórzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników wynikającej z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, rozliczeń z organami administracji państwowej oraz obsługi przez administratora świadczeniobiorców w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczącego świadczeń oraz realizacji zadań wynikających ze statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu

b) realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez MGOPS w Zagórzu dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, jw.;

c) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu przeprowadzenia rekrutacji w MOPS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

d) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np. w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji projektów, imprez, konkursów i zajęć organizowanych w MGOPS, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w informacjach na temat tych imprez;

e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą;

f) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych z obowiązkiem alimentacyjnym;

g) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych.

4. PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z *:

– ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 – ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

dotyczy świadczeń wychowawczych,

 – Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w związku z art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczy świadczenia „Dobry Start”,

 – ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

 – ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

dotyczy zasiłków dla opiekunów,

 – ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 75 ust. 11) oraz ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 2a-2c)

dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,

 – ustawą z dnia 24 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

dotyczy jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

 – ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

dotyczy stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;

w celu prowadzenia postępowań w sprawie realizacji zadań MOPS w Zagórzu wynikających z w/w ustaw/y. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/Pani sprawy na podstawie w/w przepisów.

5. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe są przekazane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu oraz Bankom poprzez które realizujemy wypłatę wynagrodzenia.

Państwa dane mogą ponadto być przekazywane do sądu, kuratorom, placówkom oświatowym, placówkom służby zdrowia, poradniom, samorządowemu kolegium odwoławczemu, organom administracji publicznej, bankom, urzędom pocztowym w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji, dostawcom oprogramowania komputerowego.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) Przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 5 lat;

2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•  dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

•  do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

•  do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

•  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie  jednak danych spowoduje niemożność realizacji świadczeń oraz umów wynikających z przepisów prawa.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Pogoda