Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Pomoc materialna dla uczniów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 1. są mieszkańcami Miasta i Gminy Zagórz;
 2. są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 3. Pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł (netto), a osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł (netto).
 4.  od 1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł
 5.  dla osoby w rodzinie -  w wysokości 528 zł

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:

 1. w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
 2. w których występuje alkoholizm lub narkomania;
 3. niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 1. Dzieciom klas zerowych;
 2. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 360,00 zł (rocznie), a dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie przekracza 2 124,00 zł (rocznie);
 3. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie);
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy, w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce.

Jednocześnie informuję, że można się również ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania wyżej wymienionego świadczenia jest zdarzenie losowe (nagła choroba w rodzinie, klęska żywiołowa, śmierć rodzica, opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od  99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i nie ulega zmianie w 2017 r.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016  r., poz. 1943 z późn. zm.) określono, że:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się:

1)    sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2)    formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)    tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)    tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września br. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Wykaz dokumentów wymaganych jako załączniki do wniosku:

 1. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o realizacji obowiązku szkolnego/nauki;
 2. zaświadczenia lub oświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania;
 3. w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się oświadczenie lub zaświadczenie z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. osoby posiadające gospodarstwo rolne – oświadczenie lub zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł (od 1 października 2018 r. - 308 zł);
 5. w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;
 6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
 7. osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej;
 8. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy (zawierające klauzulę odpowiedzialności karnej za złożone oświadczenie);
 9. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  Zaświadczenie o dochodach

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny