Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu   Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: mgops@zagorz.pl, lub pod nr telefonu: 13 46 23 373.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 29 ust.1 w celu realizacji zadań wynikających z  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych a także celu kontrolnym. 

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Wnioskodawcy poprzez złożony wniosek z załącznikami oraz  w drodze pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny,  od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw  finansów  publicznych,  organów  emerytalno - rentowych   oraz   z rejestrów publicznych, w tym  z rejestru  PESEL,  o którym  mowa  w przepisach  o ewidencji  ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach  o systemie  informacji oświatowej, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Dane dotyczące osób pobierających świadczenia, osób ubiegających się o świadczenia  oraz członków ich rodzin mogą być przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodzie weryfikacji prawa do świadczeń oraz przez podmioty wymienione w przedmiotowej ustawie, którym informacje te zostały udostępnione.

Powyższe dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MGOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Pogoda