Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu

Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu:
  • poczta elektroniczna: mgops@zagorz.pl,
  • nr telefonu: 13 46 23 373,
 3. Dane są przetwarzane i przekazywane w celu realizacji zadań wynikających ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 7 ust. 2 i 3, art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane konieczne do rozpatrzenia wniosku są pozyskiwane w drodze pisemnej lub elektronicznej od organów podatkowych,  organów  emerytalno – rentowych, z rejestrów publicznych, w tym  z rejestru  PESEL, o którym  mowa  w przepisach o ewidencji ludności, z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, od jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości, jednostek publicznych właściwych w sprawach promocji zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego właściwych w sprawie pomocy społecznej, organów administracji publicznej, kuratorów sądowych, pracodawców, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedszkoli, szkół, placówek, poradni i ośrodków, szkół wyższych, organizacji pozarządowych itp.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych.
 6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 7. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom realizującym zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w przypadku korzystania przez Panią/Pana z tej formy pomocy tj.  świadczącym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzącym Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Schronisko dla bezdomnych, Rodzinny Dom Pomocy itp. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, a podmioty mogą je przetwarzać jedynie w celu realizacji zawartej umowy.
 8. Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MGOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 100 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 54 ust.6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny